Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

O czym warto pamiętać, żeby spokojnie odpoczywać?

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Jeśli:

» jesteś w stanie dać dziecku bezpieczny dom
» jesteś gotowy do niesienia pomocy
» los dziecka nie jest Ci obojętny

Zostań rodzicem zastępczym!

Rodziny zastępcze

W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodziny zastępcze, które zostały utworzone przed 1 stycznia 2012 roku, miały możliwość otrzymywania świadczeń pieniężnych na dzieci na podstawie ww. ustawy bądź na podstawie dotychczasowych przepisów, tj. ustawy o pomocy społecznej. Rodziny, które zadeklarowały chęć pozostania na dotychczasowych warunkach określonych w ustawie o pomocy społecznej, otrzymują świadczenia w wysokości odpowiednio 40%, 60% lub 80% kwoty 1647 zł, stanowiącej podstawę naliczania pomocy dla rodzin zastępczych, ustalonej w zależności od wieku i stanu zdrowia dzieci. Pomoc taka wynosi odpowiednio od 658,80 zł do 988,20 zł miesięcznie na dziecko. W przypadku rodzin zastępczych, które otrzymują świadczenia zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, świadczenia wynoszą 660 zł miesięcznie – dla rodzin zastępczych spokrewnionych i 1000zł miesięcznie – dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych.

Ponadto od 6 sierpnia 2013 roku weszła w życie uchwała Nr 459/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie podniesienia wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej. Zgodnie z ww. Uchwałą rodzinom zastępczym spokrewnionym, zwiększono kwotę przysługujących świadczeń o 150 zł miesięcznie na każde dziecko.

Formy rodzin zastępczych

 1. Rodziny zastępcze spokrewnione.
 2. Rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem niezawodowe.
 3. Rodziny zastępcze zawodowe, w tym pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowe specjalistyczne.
 4. Rodzinne domy dziecka.

Wszystkie funkcjonujące rodziny zastępcze zostały powołane na podstawie prawomocnych postanowień sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej.
W rodzinach zastępczych dzieci mają zapewnione optymalne warunki do rozwoju i edukacji. Rodziny zastępcze mają możliwość stałego korzystania ze wsparcia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i specjalistów zatrudnionych w Placówce Pieczy Zastępczej „KORCZAKÓWKA”.

Pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej lub osoba pełnoletnia opuszczająca placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną, a także pomocą:

 • pieniężną na usamodzielnienie,
 • pieniężną na kontynuowanie nauki,
 • w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym mieszkania chronionego,
 • w uzyskaniu zatrudnienia,
 • na zagospodarowanie.

Pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce pobytu dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub odpowiednio placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego i socjalizacyjnego, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Natomiast pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby, która osiągnęła pełnoletniość w rodzinie zastępczej lub w ww. placówkach.

W trakcie usamodzielnienia wychowanków sporządzany jest indywidualny plan pomocy dla usamodzielnianego wychowanka, polegający na ustaleniu form wsparcia funkcjonowania wychowanka w środowisku, analizowaniu jego sytuacji materialnej, możliwości uzyskania zatrudnienia oraz przyznaniu pomocy pieniężnej w przypadku kontynuowania nauki w szkole średniej lub wyższej. Wyznaczany jest także opiekun wychowanka w procesie jego usamodzielnienia, do zadań którego należy:

 • zaznajomienie się z dokumentacją i drogą życiową osoby usamodzielnianej,
 • opracowanie wspólnie z osobą usamodzielnianą programu usamodzielnienia,
 • ocena realizacji programu usamodzielnienia oraz jego modyfikowanie,
 • współpraca z rodziną osoby usamodzielnianej oraz ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza ze szkołą oraz instytucjom miejskim,
 • wspierania działań osoby usamodzielnianej.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie przysługuje osobom, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego i socjalizacyjnego, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, kontynuują naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej.

Mieszkania chronione

MOPR udziela pomocy pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze także poprzez umożliwienie zamieszkania w mieszkaniu chronionym treningowym, które funkcjonuje od października 2009 roku i jest przeznaczone jest dla pełnoletnich wychowanków (mężczyzn) opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Mieszkania chronione ma na celu zapewnić wychowankom:

 • odpowiednie warunki mieszkaniowe,
 • przygotowanie do samodzielnego życia i pełnienia ról społecznych,
 • zapewnienie jak najlepszych warunków do rozwoju osobistego i wyrównanie szans edukacyjnych.

Ponadto pełnoletni wychowankowie objęci są pomocą mającą na celu ich życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną. Praca ta polega na motywowaniu ich do kontynuowania nauki, do uzyskiwania wykształcenia zgodnego z możliwościami i aspiracjami danej osoby, uzyskiwaniem kwalifikacji zawodowych oraz podjęciem zatrudnienia.

Pracownicy socjalni współdziałają i wspierają osoby usamodzielniane w podtrzymywaniu kontaktów z rodziną biologiczną oraz w podejmowaniu przez nich działań mających na celu poprawę ich sytuacji materialno-bytowej.

Odpłatność rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rodzice dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej ponoszą odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej do wysokości ponoszonych kosztów na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej. Odpłatność rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych jest ustalana w drodze decyzji administracyjnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Można odstąpić od ustalenia odpłatności na wniosek rodziców dziecka lub z urzędu ze względu na trudną sytuację materialną.

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej reguluje uchwała Nr 292/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Ostrołęce w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Zgodnie z ww.Uchwałą, w postępowaniu dotyczącym powyższych kwestii należy kierować się następującymi zasadami:

 • zasadą uwzględniania sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty oraz ich możliwości, zasobów i uprawnień,
 • zasadą unikania zagrożeń egzystencji osób zobowiązanych do ponoszenia opłat i osób będących na ich utrzymaniu.

Artykuły

Banery/Logo