Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

O czym warto pamiętać, żeby spokojnie odpoczywać?

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Jeśli:

» jesteś w stanie dać dziecku bezpieczny dom
» jesteś gotowy do niesienia pomocy
» los dziecka nie jest Ci obojętny

Zostań rodzicem zastępczym!

Karta Dużej Rodziny

Rządowy Program „Karta Dużej Rodziny” to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Sprawdź gdzie skorzystasz z KDR

Celem programu jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej, promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, umacnianie i wspieranie rodziny wielodzietnej oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.

 
Zasady korzystania z Karty
  1. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje karta bez ograniczeń wiekowych.
  2. Przez rodzica (rodziców) rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka. Natomiast przez dziecko w rozumieniu rozporządzenia rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135, ze zm.).
  3. Rodzic, który nabył uprawnienia (bezterminowo) wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienia do korzystania z programu, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielska lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Rodzic jednak nie traci uprawnień wynikających z programu, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
  4. Małżonek rodzica, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienia do korzystania z programu, chyba że uprawnienia wynikające z programu utracił rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.
  5. Dziecko, które nabyło uprawnienia wynikające z programu, zachowuje prawo do korzystania z uprawnień odpowiednio przez okres do którego zostały mu przyznane, mimo zmniejszenia się liczby dzieci wchodzących w skład rodziny wielodzietnej.
  6. Karta Dużej Rodziny jest przyznawana przez wójta (burmistrza, prezydenta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej i na jego wniosek, bezpłatnie. Przyznanie karty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej.
  7. W przypadku zagubienia lub utraty Karty Dużej Rodziny, członek rodziny wielodzietnej może wystąpić z wnioskiem o przyznanie duplikatu Karty. Wydanie duplikatu podlega opłacie w wysokości 11 zł, natomiast wysokość opłaty za domówienie tradycyjnej formy Karty, gdy wnioskodawca posiada już Kartę elektroniczną, wynosi 10 zł. Wpływy z powyższej opłaty stanowią dochód budżetu państwa. W uzasadnionych przypadkach, wójt może odstąpić od pobierania opłaty.
  8. Prezydent przyznając Kartę, informuje członka rodziny wielodzietnej o przysługujących mu uprawnieniach przez wskazanie strony internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, na której jest zamieszczony wykaz uprawnień przysługujących na podstawie programu. Poza obowiązkiem informowania członków rodzin wielodzietnych o stronie internetowej, informuje ich również poprzez obwieszczenie aktualnego wykazu uprawnień przysługujących na podstawie programu lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej gminie sposób publicznego ogłaszania.

Banery/Logo