Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

O czym warto pamiętać, żeby spokojnie odpoczywać?

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Jeśli:

» jesteś w stanie dać dziecku bezpieczny dom
» jesteś gotowy do niesienia pomocy
» los dziecka nie jest Ci obojętny

Zostań rodzicem zastępczym!

Program OPIEKA 75+

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 
realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Program „OPIEKA 75+” - edycja 2021

Na realizacje Programu otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 86 600 zł.

Program „Opieka 75+” zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Cel programu

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie. Program zapewnienia ww. osobom wsparcie i pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia oraz poprawę jakości życia osób w wieku 75+ i więcej.

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze przysługują:

  • osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
  • mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują:

  • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  • opiekę higieniczną,
  • zaleconą przez lekarza pielęgnację
  • oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania określa Rada Miasta Ostrołęki w drodze uchwały nr 134/XIII/2019 z dnia 11 lipca 2019r. poz.8704.

Zakres, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wysokość odpłatności, ustala się w drodze decyzji administracyjnej, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego MOPR.

Koszt jednej godziny usług opiekuńczych, świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce wynosi 20 zł.

Osoba zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze jest całkowicie zwolniona od ponoszenia opłat w przypadku, gdy jej  dochód lub dochód na osobę w rodzinie wynosi do 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2020, poz.1876 z póź.zm.), które dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701zł, natomiast na osobę w rodzinie 528zł.

Banery/Logo