Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych

Jeśli:

» jesteś w stanie dać dziecku bezpieczny dom
» jesteś gotowy do niesienia pomocy
» los dziecka nie jest Ci obojętny

Zostań rodzicem zastępczym!

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • świadczenie rodzicielskie.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Obsługą klientów w sprawie wniosków z zakresu świadczeń rodzinnych zajmuje się Punkt Obsługi Klienta na parterze.

ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Tylko osoby uprawnione do jego otrzymywania mają prawo do otrzymania również określonych dodatków do zasiłku. Prawo do zasiłku rodzinnego jest ustalane na okres zasiłkowy. Zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 17 października 2008 r. okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

Ustalenie uprawnienia do zasiłku rodzinnego

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

 1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka.
  Ustalenie uprawnienia do dodatku z tytułu urodzenia dziecka
 2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
  Ustalenie uprawnienia do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 3. Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka.
  Ustalenie uprawnienia do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 4. Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
  Ustalenie uprawnienia do dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji.
  Ustalenie uprawnienia do dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji
 6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
  Ustalenie uprawnienia do dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 7. Dodatek z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania.

  Ustalenie uprawnienia do dodatku z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Ustalenie uprawnienia do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Ustalenie uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje:

 • matce albo ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

 • nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
 • rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

–   w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Ustalenie uprawnienia do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Artykuły

Banery/Logo