Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter You Tube Facebook
Kontakt Strona startowa

Zasady korzystania z posiłków

ZASADY KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW
PRZYGOTOWYWANYCH W „TANIM BARZE”
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W OSTROŁĘCE

Świadczenie usług stołówkowych dla osób skierowanych w drodze decyzji administracyjnej – sklasyfikowanych jako usługi pomocy społecznej
 1. Tani Bar realizuje zadania gminy związane z  zapewnieniem gorącego posiłku osobom i rodzinom, które ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, nie są w stanie samodzielnie zaspokoić potrzeb w tym zakresie, a także ze względu na możliwość marnotrawienia przyznanych świadczeń pieniężnych, czy własnych zasobów finansowych.
 2. Gorące posiłki są wydawane w dni robocze w godzinach od 11:00 do 14:00 w postaci pełnego obiadu, II dania, zupy.
 3. Z posiłków mogą korzystać osoby, którym w drodze decyzji administracyjnej, została przyznana pomoc w tej formie, przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.
 4. Uprawnionymi do korzystania z posiłków w barze, są także osoby z innych gmin, korzystający z terapii proponowanej w Środowiskowych Domach Samopomocy przy ul. Starosty Kosa 12 a; ul. Farnej 21; ul. Sikorskiego 45, którym została przyznana pomoc w postaci zakupu posiłków a także osoby pełnoletnie opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze. Należność za posiłki Gmina reguluje przelewem, na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, po wystawieniu faktury przez Tani Bar.
 5. Korzystanie z posiłków w Tanim Barze jest nieodpłatne, bądź z ustaloną, częściową lub całkowitą odpłatnością osoby, której przyznano pomoc na podstawie wydanej decyzji administracyjnej.
  Zasady zwrotu odpłatności reguluje Uchwała Nr 263/XXII/2004 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2004 r. określająca zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej oraz Uchwała Nr 29/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na terenie miasta Ostrołęki.
 6. Cena posiłku dla osoby skierowanej w drodze decyzji administracyjnej obejmuje koszt zakupu surowca brutto, niezbędnego do przygotowania posiłków. Cenę jednostkową posiłku ustala się na okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 7. Zgodnie z kalkulacją stanowiącą załącznik nr 1. do niniejszych zasad, na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, ustala się niżej wymienione stawki dla poszczególnych dań:
  pełny obiad – 3,50 zł
  II danie – 2,60 zł
  zupa – 0,90 zł
  zupa z wkładką – 2,00 zł
 8. „Tani Bar” rozlicza posiłki dla każdego świadczeniobiorcy indywidualnie po zakończeniu każdego miesiąca.
 9. Odpłatność za posiłki wnosi się do 15-go dnia następnego miesiąca w kasie lub na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Świadczenie usług stołówkowych dla pozostałych odbiorców zewnętrznych
 1. W celu pozyskania środków na funkcjonowanie Taniego Baru prowadzona jest sprzedaż obiadów, dla osób lub firm z zewnątrz, na zasadach wolnorynkowych. Sprzedaż prowadzona jest w godzinach od 11:00-16:00 w dni robocze.
 2. Świadczenie usług stołówkowych dla pozostałych odbiorców zewnętrznych, jest opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 8%, natomiast napoje (kawa, herbata, woda mineralna) 23%.
 3. Sprzedaż usług stołówkowych jest dokumentowana paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.
 4. Utarg ze sprzedaży posiłków jest codziennie wpłacany do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
 5. Cena posiłku dla osób lub firm z zewnątrz obejmuje marżę gastronomiczną. Wysokość marży na poszczególne potrawy stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2018 Dyrektora MOPR z dnia 17 grudnia 2018 r.
 6. Jadłospis z ceną i gramaturą potrawy, podawany jest do wiadomości klientom na sali konsumpcyjnej.
 7. Tani Bar w swej ofercie, proponuje również sprzedaż obiadów, w formie abonamentu na dany miesiąc. Zakupu można dokonać w kasie MOPR do 5-go każdego miesiąca. Cenę obiadu wykupionego w formie abonamentu ustala się w wysokości:
  pełen obiad – 10,00 zł (danie dnia)
  II danie – 7,00 zł
  zupa – 3,00 zł

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 6/2019
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
z dnia 27 czerwca 2019 r.