Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter You Tube Facebook
Kontakt Strona startowa

Orzekanie o niepełnosprawności

Powiatowy Zespół wydaje orzeczenia o:
  • niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 r.ż.,
  • stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 r.ż.,
  • wskazaniach do ulg i uprawnień osób, posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy. Od tego rodzaju orzeczenia nie przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu.
Zespół orzeka na wniosek:
  • osoby zainteresowanej,
  • przedstawiciela ustawowego tej osoby, albo za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.
Do wniosku należy załączyć:
  1. Zaświadczenie lekarskie, zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących, potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności. Zaświadczenie, o którym mowa powinno być wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem wniosku.
  2. W przypadku wniosków o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień: orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz posiadaną dokumentację medyczną, mogącą mieć wpływ na określenie wskazań.

Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. Wniosek w sprawie wydania legitymacji, osoba zainteresowana (lub przedstawiciel ustawowy) składa w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Druk wniosku jest udostępniony w Powiatowym Zespole oraz w Biuletynie Informacji Publicznej MOPR: bip.mopr.ostroleka.pl w zakładce Załatwianie spraw>Orzekanie o niepełnosprawności>Druki do pobrania.

Osoba zainteresowana może wnieść, w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia, odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Tryb postępowania przy orzekaniu przed Powiatowym Zespołem stosuje się odpowiednio przed Wojewódzkim Zespołem.

Od orzeczenia wydanego przez Wojewódzki Zespół przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

Postępowanie w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności jest wolne od opłat.