Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter You Tube Facebook
Kontakt Strona startowa

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W II EDYCJI PROJEKTU „RAZEM ŁATWIEJ”

Logo programu regionalnego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce informuje, iż w okresie listopad- grudzień 2017r.  rozpocznie rekrutację  Uczestników/Uczestniczek do II edycji projektu nr RPMA.09.01.00-14-5572/16 pn. „RAZEM ŁATWIEJ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie  9.1 „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

W drugiej edycji wsparciem planujemy objąć 18 kobiet/mężczyzn.

Głównym celem projektu będzie nabycie kompetencji społeczno – zawodowych zwiększających szanse na zatrudnienie 36 osób (24 kobiet i 12 mężczyzn)w okresie od 01.01.2017r. do 30.09.2018r., zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym: K/M korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniających co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, K/M pełnoletnich wychowanków przebywających lub opuszczających pieczę zastępczą, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i zakłady poprawcze, K/M z niepełnosprawnością z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności lub równoważnym orzeczeniem, K/M będących w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałych na terenie Miasta Ostrołęki. Preferowane do objęcia wsparciem będą również osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu, według indywidualnych potrzeb zostanie objęty usługami aktywnej integracji.

Zakłada się realizację następujących działań:

Karty zgłoszeniowe dostępne będą biurze projektu w siedzibie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce przy ul. Hallera 12: w pok. 19a w godz. 8:00– 16:00, w pok. 6 w godz. 800–1200  oraz na stronie internetowej MOPR www.mopr.ostroleka.pl(dokumenty do pobrania)z możliwością przesłania karty zgłoszeniowej na adres email: kis@mopr.ostroleka.pl.

Dodatkowo w każdy wtorek w godz. 16:00 – 17:00 będzie pełniony dyżur zespołu projektowego w punkcie obsługi MOPR na parterze budynku.

Szczegółowe informacje dotyczące trwającej rekrutacji udzielane są w biurze projektu, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce ul. Hallera 12 pok. 19a, telefonicznie pod nr  tel. 29 760-74-74.

 


Opublikowano: 26 października 2017