Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter You Tube Facebook
Kontakt Strona startowa

Przeciwdziałanie przemocy

Realizowane programy: 

Program „Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie Niebieska Karta w mieście Ostrołęka” – kontynuacja

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce realizuje Program Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie „ Niebieska Karta” – kontynuacja, którego celem jest:
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin, w których stosowana jest przemoc
 • podniesienie świadomości społecznej w zakresie konieczności pomocy osobom dotkniętym przemocą i ochrony praw tych osób
 • zacieśnienie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób krzywdzonych
Natomiast głównymi kierunkami działania programu jest:
 • budowanie lokalnego zintegrowanego systemu poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • prowadzenie wielodyscyplinarnej i kompleksowej pomocy dla osób dotkniętych przemocą, będących w kryzysie
 • monitorowanie i doskonalenie lokalnego systemu poradnictwa i interwencji
Pracownicy MOPR realizując procedurę interwencji wobec przemocy w rodzinie podejmują następujące działania:
 • wykorzystują informację o przemocy w rodzinie przekazaną przez policję,
 • zakładają kwestionariusz „Niebieska Karta”
 • informują o możliwości uzyskania schronienia w hostelu dla osób doznających przemocy oraz wskazują na możliwość skorzystania z poradnictwa rodzinnego, w tym prowadzonego przez psychologa, pedagoga, prawnika
 • nawiązują kontakt i współpracują ze środowiskami, w których przemoc występuje
 • współpracują w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych z Miejską Komendą Policji – dzielnicowymi, Sądem – kuratorami sądowymi, organizacjami pozarządowymi, Prokuraturą, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, służbą zdrowia, pedagogami szkolnymi, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówkami leczenia uzależnień, wolontariuszami, Strażą Miejską,
 • zapewniają pomoc finansową i rzeczową rodzinom lub osobom będącym w kryzysie,
 • motywują ofiary przemocy do podejmowania działań służących rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

 

Zrealizowane projekty:

„Przemoc – zero kompromisu”

przemoc projekt logo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce od 01 sierpnia 2011 r. realizował projekt finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Przemoc  –  Zero Kompromisu” skierowany do mieszkańców miasta Ostrołęki zagrożonych bądź dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. Celem projektu było podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy. Działania projektu przewidywały między innymi: pracę terapeutyczną z ofiarami, a także sprawcami przemocy, pracę z dziećmi zagrożonymi przemocą w świetlicach socjoterapeutycznych, cykl pogadanek dotyczących przemocy i promujących właściwe wzorce rodzicielskie, zwiększenie dostępności do porad specjalistycznych (dyżury prawnika, psychologa, dzielnicowego, pracownika socjalnego), konkurs plastyczny dla dzieci, którego celem było zainicjowanie artystycznej refleksji na temat przemocy, bezpośrednio i pośrednio obecnej wokół dzieci i młodzieży oraz dorosłych i dostrzeżenia problemu przemocy w otoczeniu rówieśniczym, sytuacjach rodzinnych, sąsiedzkich szkolnych, a także marsz przeciwko przemocy.