Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter Facebook
Kontakt Strona startowa

Projekty EFS

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w latach 2008-2009 był realizatorem dwóch  projektów systemowych tj.: „Wracam na rynek pracy”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i „Pozwól sobie pomóc”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”. W związku z tym, iż Ostrołęka jest miastem na prawach powiatu, zgodnie z „Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego, Kapitał Ludzki 2007- 2013”, od 2010 był realizowany jeden projekt systemowy pn. „Wracam na rynek pracy” obejmujących środki finansowe dwóch Poddziałań.

Projekt skierowany był do osób:

Zatrudnionych lub niezatrudnionych w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy społecznej niepełnosprawnych, opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki.

Cel  główny projektu:

Poprawa dostępu do rynku pracy osobom niezatrudnionym lub zatrudnionym w wieku aktywności zawodowej korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe:
  1. Podwyższenie poziomu samooceny i wiary we własne możliwości.
  2. Nabycie  i rozwinięcie umiejętności poruszania się po otwartym rynku pracy.
  3. Zdobycie  kluczowych kompetencji społecznych i umiejętności komunikacji interpersonalnej.
  4. Nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych.
  5. Poprawa stanu zdrowia osób niepełnosprawnych.
Instrumenty aktywnej integracji zastosowane w kontraktach socjalnych:
  1. Aktywizacja zawodowa
  2. Aktywizacja zdrowotna
  3. Aktywizacja edukacyjna
  4. Aktywizacja społeczna