Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter Facebook
Kontakt Strona startowa

Projekt EFS – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Logo programu regionalnego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce zamierza podjąć działania dotyczące realizacji wniosku nr RPMA.09.01.00-14-5572/16 pn. „RAZEM ŁATWIEJ” w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Planowana jest realizacja projektu w dwóch edycjach: pierwsza w okresie styczeń – październik 2017r., druga  w okresie listopad 2017r. – wrzesień 2018r. W każdej z edycji planujemy objąć wsparciem 18 kobiet/mężczyzn.

Głównym celem projektu będzie nabycie kompetencji społeczno – zawodowych zwiększających szanse na zatrudnienie 36 osób (24 kobiet i 12 mężczyzn)w okresie od 01.01.2017r. do 30.09.2018r., zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym: K/M korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniających co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, K/M pełnoletnich wychowanków przebywających lub opuszczających pieczę zastępczą, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i zakłady poprawcze, K/M z niepełnosprawnością z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności lub równoważnym orzeczeniem, K/M będących w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałych na terenie Miasta Ostrołęki. Preferowane do objęcia wsparciem będą również osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Proponowane wsparcie:

  • poradnictwo psychologiczne,
  • spotkania z doradcą zawodowym,
  • praca socjalna,
  • trening kompetencji społecznych,
  • zajęcia rehabilitacyjno – sportowe,
  • kursy zawodowe,
  • płatna praktyka zawodowa.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych działań udzielane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce ul. Hallera 12 pok. 19a oraz telefonicznie pod nr  tel. 29 7607474.

Plakat projektu