Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter Facebook
Kontakt Strona startowa

Rodziny zastępcze

Rodziny zastępcze

W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodziny zastępcze, które zostały utworzone przed 1 stycznia 2012 roku, miały możliwość otrzymywania świadczeń pieniężnych na dzieci na podstawie ww. ustawy bądź na podstawie dotychczasowych przepisów, tj. ustawy o pomocy społecznej. Rodziny, które zadeklarowały chęć pozostania na dotychczasowych warunkach określonych w ustawie o pomocy społecznej, otrzymują świadczenia w wysokości odpowiednio 40%, 60% lub 80% kwoty 1647 zł, stanowiącej podstawę naliczania pomocy dla rodzin zastępczych, ustalonej w zależności od wieku i stanu zdrowia dzieci. Pomoc taka wynosi odpowiednio od 658,80 zł do 988,20 zł miesięcznie na dziecko. W przypadku rodzin zastępczych, które otrzymują świadczenia zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, świadczenia wynoszą 660 zł miesięcznie – dla rodzin zastępczych spokrewnionych i 1000zł miesięcznie – dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych.

Ponadto od 6 sierpnia 2013 roku weszła w życie uchwała Nr 459/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie podniesienia wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej. Zgodnie z ww. Uchwałą rodzinom zastępczym spokrewnionym, zwiększono kwotę przysługujących świadczeń o 150 zł miesięcznie na każde dziecko.

Natomiast z dniem 19 września 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z ww. ustawą rodziny zastępcze, które otrzymują świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci na podstawie ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, mają prawo do tych świadczeń w pełnej wysokości, bez pomniejszania ich o kwoty stanowiące 50% dochodu dziecka.

Formy rodzin zastępczych

RODZINY ZASTĘPCZE:

spokrewnione z dzieckiem

 niezawodowe

zawodowe, w tym pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowe specjalistyczne

rodzinne domy dziecka

Wszystkie funkcjonujące rodziny zastępcze zostały powołane na podstawie prawomocnych postanowień sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej.
W rodzinach zastępczych dzieci mają zapewnione optymalne warunki do rozwoju i edukacji. Rodziny zastępcze mają możliwość stałego korzystania ze wsparcia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i specjalistów zatrudnionych w Placówce Pieczy Zastępczej „KORCZAKÓWKA”.

Pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej lub osoba pełnoletnia opuszczająca placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną, a także pomocą:

 • pieniężną na usamodzielnienie
 • pieniężną na kontynuowanie nauki
 • w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym mieszkania chronionego
 • w uzyskaniu zatrudnienia
 • na zagospodarowanie

Pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce pobytu dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub odpowiednio placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego i socjalizacyjnego, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Natomiast pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby, która osiągnęła pełnoletniość w rodzinie zastępczej lub w ww. placówkach.
W trakcie usamodzielnienia wychowanków sporządzany jest indywidualny plan pomocy dla usamodzielnianego wychowanka, polegający na ustaleniu form wsparcia funkcjonowania wychowanka w środowisku, analizowaniu jego sytuacji materialnej, możliwości uzyskania zatrudnienia oraz przyznaniu pomocy pieniężnej w przypadku kontynuowania nauki w szkole średniej lub wyższej. Wyznaczany jest także opiekun wychowanka w procesie jego usamodzielnienia, do zadań którego należy:

 • zaznajomienie się z dokumentacją i drogą życiową osoby usamodzielnianej
 • opracowanie wspólnie z osobą usamodzielnianą programu usamodzielnienia
 • ocena realizacji programu usamodzielnienia oraz jego modyfikowanie
 • współpraca z rodziną osoby usamodzielnianej oraz ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza ze szkołą oraz instytucjom miejskim
 • wspierania działań osoby usamodzielnianej

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie przysługuje osobom, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego i socjalizacyjnego, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, kontynuują naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej.
Pracownik socjalny MOPR, na początku każdego semestru szkolnego, aktualizuje sytuację materialno – bytową pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych kontynuujących naukę.

Mieszkania chronione

MOPR udziela pomocy pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze także poprzez umożliwienie zamieszkania w mieszkaniach chronionych.

 • jedno mieszkanie chronione funkcjonuje na terenie Ostrołęki od listopada 2005 roku i przeznaczone jest dla pełnoletnich wychowanków (mężczyzn) opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • natomiast drugie mieszkanie funkcjonuje od października 2009 roku, które przeznaczone jest dla pełnoletnich wychowanek (kobiet) opuszczających ww. formy opieki zastępczej.

Mieszkania chronione mają na celu zapewnienie wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze:

 • odpowiednie warunki mieszkaniowe
 • przygotowanie do samodzielnego życia i pełnienia ról społecznych
 • zapewnienie jak najlepszych warunków do rozwoju osobistego i wyrównanie szans edukacyjnych

W związku z realizowanym procesem usamodzielnienia wychowanków prowadzone są następujące działania:

 • terapeutyczno-edukacyjne i specjalistycznego poradnictwa
 • kształcące umiejętności niezbędne do samodzielnego życia, gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi
 • wspierające pozytywne zachowania wychowanków w zakresie rozwijania umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji, podnoszenia samooceny, motywowania do poprawy jakości życia
 • wsparcia w środowisku lokalnym poprzez nawiązanie współpracy z instytucjami, osobami prywatnymi i włączenie w działania na rzecz wychowanków

Ponadto pełnoletni wychowankowie objęci są pomocą mającą na celu ich życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną. Praca ta polega na motywowaniu ich do kontynuowania nauki, do uzyskiwania wykształcenia zgodnego z możliwościami i aspiracjami danej osoby, uzyskiwaniem kwalifikacji zawodowych oraz podjęciem zatrudnienia.
Pracownicy socjalni współdziałają i wspierają osoby usamodzielniane w podtrzymywaniu kontaktów z rodziną biologiczną oraz w podejmowaniu przez nich działań mających na celu poprawę ich sytuacji materialno-bytowej.

Odpłatność rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rodzice dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej ponoszą odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej do wysokości ponoszonych kosztów na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej. Odpłatność rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych jest ustalana w drodze decyzji administracyjnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Można odstąpić od ustalenia odpłatności na wniosek rodziców dziecka lub z urzędu ze względu na trudną sytuację materialną.
Zasady odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej reguluje uchwała Nr 292/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Ostrołęce w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Zgodnie z ww.Uchwałą, w postępowaniu dotyczącym powyższych kwestii należy kierować się następującymi zasadami:

 • zasadą uwzględniania sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty oraz ich możliwości, zasobów i uprawnień
 • zasadą unikania zagrożeń egzystencji osób zobowiązanych do ponoszenia opłat i osób będących na ich utrzymaniu.