Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter You Tube Facebook
Kontakt Strona startowa

Karta Wielkiej Rodziny

banner_karta_rodziny

 

Program „Karta Wielkiej Rodziny”

skierowany jest do rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie miasta Ostrołęki, który funkcjonuje od 5 września 2012 roku. Projekt ten oparty jest na podstawie uchwały z dnia 28 czerwca 2012 roku Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki.

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa warunków życia rodzin wielodzietnych, które zamieszkują na terenie miasta Ostrołęki i posiadają 3 dzieci i więcej do 18 roku życia lub do 25 roku życia, jeżeli dziecko się uczy bądź studiuje.
Zniżki w ramach Karty przysługują niezależnie od dochodu rodziny.

Zasady korzystania

1. Karty wydawane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna wszystkim członkom rodziny.

2. Karty są imienne, zawierają adres uprawnionego, termin ważności oraz numer.

3. Do wniosku należy dołączyć kserokopię legitymacji lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki lub studiów przypadku dzieci powyżej 18-ego roku życia oraz w przypadku rodzin zastępczych prawomocne orzeczenie sądu.
Spokrewnionym rodzinom zastępczym, którym dochód przekracza kryterium dochodowe przysługuje również wyprawka szkolna (odzież, obuwie, podręczniki i przybory szkolne) w wysokości 200 zł na każde dziecko.

4. Warunkiem do skorzystania z karty konieczne jest okazanie z Kartą dokumentu pozwalającego potwierdzić tożsamość użytkownik.

5. Karta dziecka nieposiadającego dokumentu pozwalającego potwierdzić tożsamość, jest ważna z dokumentem rodzica/opiekuna bądź rodzeństwa.

6. Każdy członek rodziny ma prawo do indywidualnego korzystania z Karty.

7. Po upływie terminu ważności należy złożyć wniosek o przedłużenie Karty. Karta może być wydana na krótszy okres niż rok, w przypadku możliwej do określenia utraty przez rodzinę uprawnień do korzystania z niej, gdy dzieci ukończyły 18 rok życia lub 25 rok życia i nie kontynuują nauki.

Szczegóły w ulotce

ulotka