Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter You Tube Facebook
Kontakt Strona startowa

Karta Dużej Rodziny

karta-wielkiej-rodzintRządowy Program „Karta Dużej Rodziny” funkcjonuje od 18 czerwca 2014 roku. Projekt ten do końca 2014 r. był oparty na podstawie uchwały Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M. P. z dnia 5 czerwca 2014 poz. 430). została następnie uchylona następnym dokumentem – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2014r. poz. 1956).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 23 grudnia w sprawie sposobu unieważnienia Karty dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z dnia 30 grudnia 2014r. poz. 1954).

Od 1 stycznia 2015r. obowiązuje ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2014r. poz. 1863).

Cel programu

Celem programu jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej, promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, umacnianie i wspieranie rodziny wielodzietnej oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.

 

Zasady korzystania z Karty
  1. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje karta bez ograniczeń wiekowych.
  2. Przez rodzica (rodziców) rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka. Natomiast przez dziecko w rozumieniu rozporządzenia rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135, ze zm.).
  3. Rodzic, który nabył uprawnienia (bezterminowo) wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienia do korzystania z programu, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielska lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Rodzic jednak nie traci uprawnień wynikających z programu, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
  4. Małżonek rodzica, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienia do korzystania z programu, chyba że uprawnienia wynikające z programu utracił rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.
  5. Dziecko, które nabyło uprawnienia wynikające z programu, zachowuje prawo do korzystania z uprawnień odpowiednio przez okres do którego zostały mu przyznane, mimo zmniejszenia się liczby dzieci wchodzących w skład rodziny wielodzietnej.
  6. Karta Dużej Rodziny jest przyznawana przez wójta (burmistrza, prezydenta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej i na jego wniosek, bezpłatnie. Przyznanie karty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej.
  7. W przypadku zagubienia lub utraty Karty Dużej Rodziny, członek rodziny wielodzietnej może wystąpić z wnioskiem o przyznanie duplikatu Karty. Wydanie duplikatu podlega opłacie w wysokości 9,21zł . Wpływy z powyższej opłaty stanowią dochód budżetu państwa. W uzasadnionych przypadkach, wójt może odstąpić od pobierania opłaty.
  8. Wójt przyznając Kartę, informuje członka rodziny wielodzietnej o przysługujących mu uprawnieniach przez wskazanie strony internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (rodzina.gov.pl), na której jest zamieszczony wykaz uprawnień przysługujących na podstawie programu. Poza obowiązkiem informowania członków rodzin wielodzietnych o stronie internetowej, informuje ich również poprzez obwieszczenie aktualnego wykazu uprawnień przysługujących na podstawie programu lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej gminie sposób publicznego ogłaszania.

Realizacja programu przez gminę jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i jest finansowana ze środków budżetu państwa.

Więcej informacji na stronie rodzina.gov.pl/duza-rodzina