Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter Facebook
Kontakt Strona startowa

Bezdomni

Z szacunkowych danych będących w dyspozycji MOPR wynika, że na terenie miasta Ostrołęki przebywa ok. 90 osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością. Bezdomność jest zjawiskiem bardzo zmiennym w czasie, często ulega nasileniu w okresie jesienno – zimowym.

Osoba Bezdomna to według Ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Do udzielenia pomocy osobie bezdomnej zobowiązana jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o świadczenie oraz w sprawach niecierpiących zwłoki, właściwą miejscowo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania tej osoby na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenie w miejscu pobytu.

Oferta pomocy:
 1. Schronienie:
  • Noclegownia dla osób bezdomnych MOPR przy ul. Kołobrzeskiej 15.
  • Schroniska dla osób bezdomnych poza terenem Ostrołęki (na podstawie skierowania).
 2. Ciepły posiłek
 3. Pomoc społeczna świadczona zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, w tym praca socjalna
 4. Objęcie indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, polegającym na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych, oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia.
Indywidualny program wychodzenia z bezdomności jest opracowywany przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej wraz z osobą bezdomną i podlega zatwierdzeniu przez kierownika ośrodka. Indywidualny program wychodzenia z bezdomności, stosownie do potrzeb osoby bezdomnej, może uwzględniać wszelkie środki pomocy, jakimi dysponuje ośrodek pomocy społecznej realizujący program.
Za osobę bezdomną objętą indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w przepisach  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Program  adresowany jest do osób bezdomnych z terenu miasta Ostrołęki, realizowany przez pracowników socjalnych MOPR.

Celem programu jest pomoc tej grupie osób w wychodzeniu z bezdomności poprzez:
 • zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób bezdomnych,
 • umożliwienie przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej,
 • uzyskanie własnych środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb,
 • ograniczenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej,
 • poprawa stanu zdrowia,
 • zapobieganie utrwalaniu się i poszerzaniu zjawiska bezdomności,
 • umożliwienie uzyskania samodzielnego mieszkania,
 • działania zmierzające do wzmocnienia i utrzymania odpowiedniego poziomu poczucia własnej wartości.