Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter You Tube Facebook
Kontakt Strona startowa

Dom Pomocy Społecznej

W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania bądź, jeżeli uzasadnia to sytuacja życiowa, osoby z terenu miasta Ostrołęki, również innych gmin w miarę posiadanych wolnych miejsc, mogą ubiegać się o umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Na terenie Ostrołęki funkcjonują dwa domy pomocy społecznej:
 1. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rolnej 27 dla osób przewlekle psychicznie chorych z ilością miejsc: 233
 2. Dom Pomocy Społecznej PCK przy ul. I AWP 32 dla osób przewlekle somatycznie chorych z ilością miejsc: 17

Placówki te zapewniają całodobową opiekę oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne mieszkańców na poziomie obowiązującego standardu.

Mieszkańcy DPS mają możliwość uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych prowadzonych w pracowniach terapii zajęciowej: wikliniarskiej, rzeźby, stolarstwa artystycznego, plastycznej, gastronomicznej, krawieckiej, muzycznej, informatycznej, rękodzieła, sztuki użytkowej, zdobnictwa i dekoratorstwa, ceramicznej oraz sekcji wędkarskiej, zajęciach rehabilitacyjnych oraz ogrodniczych. Domownicy mogą skorzystać z biblioteki i czytelni oraz wielu propozycji kulturalno-oświatowych.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Mieszkańcy domu pomocy wnoszą odpłatność w wysokości 70% swojego dochodu.

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osób przyjętych do domu pomocy społecznej po 1 stycznia 2004 r. lub posiadających skierowanie do domu pomocy społecznej wydane po 1 stycznia 2004 r., wnosi:
 1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi– zgodnie z zawartą umową, w przypadku:
  • osoby samotnie gospodarującej, jeżeli posiadany dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,
  • osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2.

– przy czym osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione w punktach 1-3.

W przypadku niewywiązywania się ww. osób z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

Kontakt:

Referent ds. Osób Niepełnosprawnych – Agnieszka Chojnowska

 • Telefon +48 29 7693367
 • Fax +48 29 7603959
 • Adres: MOPR, ul. Hallera 12, pokój 6a