Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter You Tube Facebook
Kontakt Strona startowa

Rok 2015

W 2015 r. MOPR był realizatorem 2 zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce, na które pozyskał środki finansowe z dotacji Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji w łącznej kwocie 15 625 zł.

W 2015 r. oddziaływaniem programu objęto 18 rodzin pochodzenia romskiego, które składały się z 53 osób w różnym przedziale wiekowym, w tym dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w 2015 r. realizował następujące zadanie:

1) „Profilaktyka zdrowotna na rzecz społeczności romskiej w Ostrołęce”

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez:
– zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w stanach zagrożenia życia poprzez udział w szkoleniu z pierwszej pomocy;
– motywowanie społeczności romskiej do regularnych badań profilaktycznych poprzez wydanie kalendarza na 2016 rok dotyczącego badań profilaktycznych i wizyt kontrolnych na 2016 rok.;
– propagowanie zachowań prozdrowotnych, w szczególności poprzez zachęcanie do indywidualnej odpowiedzialności za własne zdrowie oraz zorganizowanie pogadanki na temat zachowań prozdrowotnych.

W ramach projektu podjęto następujące działania:

1) Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

W ramach zadania zorganizowano szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Program szkolenia zawierał wykłady, pokazy oraz ćwiczenia praktyczne na fantomie. Szkolenie zostało przeprowadzone przez osobą posiadającą odpowiednie wykształcenie, przygotowanie zawodowe, doświadczenie oraz umiejętności.

2) Wydanie kalendarza na 2016 rok dotyczącego badań profilaktycznych i wizyt kontrolnych – kolportaż materiałów informacyjnych dotyczących zagadnień zdrowotnych  i zagrożeń – 

W ramach zadania został wydany kalendarz na 2016 rok dotyczący badań profilaktycznych i wizyt kontrolnych. Kalendarz zawiera m.in. informacje o częstotliwości wykonywania badań profilaktycznych zalecanych w poszczególnych okresach życia.

3) Pogadanka na temat zachowań prozdrowotnych – propagowanie zachowań prozdrowotnych, w szczególności poprzez zachęcanie do indywidualnej odpowiedzialności za własne zdrowie

W ramach zadania zorganizowano pogadankę na temat dopalaczy. Pogadanka została poprowadzona przez specjalistę, osobę z odpowiednim wykształceniem, umiejętnościami i doświadczeniem.

 

2) „Wsparcie edukacji przedszkolnej i szkolnej”

Realizacja programu umożliwi dzieciom i młodzieży z rodzin romskich realizację edukacji na poziomie przedszkolnym i szkolnym. Zapewni uczestnikom projektu wczesny kontakt z rówieśnikami w placówkach przedszkolnych i szkolnych, naukę języka polskiego, integrację ze środowiskiem lokalnym. Skierowanie wsparcia dla dzieci w formie wyprawek przedszkolnych, opłacenia ubezpieczenia dla dzieci przedszkolnych i szkolnych wpływa ma likwidację różnic w wyposażeniu dzieci romskich, a także minimalizuje bariery ekonomiczne w rodzinach romskich i tworzy lepsze warunki do realizacji edukacji.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez:

1) wspieranie i promowanie edukacji wczesnoszkolnej dzieci romskich poprzez:

• zakup wyprawki przedszkolnej
• finansowanie pobytu w przedszkolu
• opłacenie składki na ubezpieczenie dzieci w przedszkolu

2) promowanie wysokiej frekwencji poprzez:

W ramach zadania dokonano analizy poziomu frekwencji dzieci i młodzieży w szkołach przy współpracy z wychowawcami klas, do których uczęszczają dzieci i młodzież pochodzenia romskiego.Po zakończeniu 3-miesięcznego okresu monitoringu, uczniowie z najwyższą frekwencją zostali nagrodzeni poprzez zakup sprzętu multimedialnego. Działanie okazało się skutecznym narzędziem docenienia uczniów, którzy systematycznie uczęszczając do szkoły, dają przykład swoim rówieśnikom. Inicjatywa spotkała się z pozytywnym odbiorem rodziców dzieci pochodzenia romskiego, a także grona pedagogicznego, którzy podkreślają jej wpływ na utrwalanie właściwej postawy uczniowskiej, naukę systematyczności i obowiązkowości.

3) integrację społeczności romskiej i polskiej poprzez:

W ramach zadania dn. 04.08.2015 r. zorganizowano jednodniową rodzinną wycieczkę edukacyjną do Warszawy, w której udział wzięło 45 osób:  41 osób ze społeczności romskiej i polskiej, w tym 26 dzieci oraz 4 opiekunów. W programie wycieczki znalazło się zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik, Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz wspólny, rodzinny obiad wraz z deserem lodowym. Społeczności romskiej rozdano także suchy prowiant. Wycieczka przebiegła w miłej i rodzinnej atmosferze, przyniosła radość ze wspólnie spędzonego czasu.

4) edukację kulturalną,  historyczną i obywatelską

W ramach zadania społeczność romska uczestniczyła w seansach filmowych, zajęciach sportowych oraz wyjściach do sali zabaw.

5) pomoc w wyposażeniu uczniów romskich w wyprawki szkolne, w tym głównie w podręczniki oraz ubezpieczaniu uczniów:

W ramach zadania  opłacono składkę na ubezpieczenie  dzieci  i młodzieży w szkole.