Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter You Tube Facebook
Kontakt Strona startowa

Pomoc społeczna w trzech krokach

KROK 1.

ZŁOŻENIE WNIOSKU

Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej wszczynane jest:

  • na wniosek osoby zainteresowanej, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego
  • z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika.

Ośrodek przyjmuje także wszelkie zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji społecznych, dotyczące konieczności udzielania pomocy każdej osobie lub rodzinie na terenie Miasta Ostrołęki.

Wniosek o przyznanie pomocy można składać:

  • osobiście u pracownika dyżurującego w Punkcie Informacyjnym w godzinach 8:00-16:00 siedzibie MOPR mieszczącej się przy ul. gen. Józefa Hallera 12 w Ostrołęce,
  • telefonicznie (wówczas pracownik przyjmujący zgłoszenie wypełnia formularz telefonicznego zgłoszenia wniosku o pomoc).

METODY DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH DO MOPR

KROK 2.

RODZINNY WYWIAD ŚRODOWISKOWY

Podstawą udzielenia pomocy jest  rodzinny wywiad środowiskowy, który przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu, w dniach roboczych, w godzinach pracy ośrodka pomocy społecznej. Wywiad przeprowadza się w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

 

UWAGA! Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

 

Wywiad przeprowadza właściwy ze względu na rejon pracownik socjalny.

Osoba występująca o pomoc powinna udokumentować pracownikowi socjalnemu swoją trudną sytuację życiową i w tym celu pracownik socjalny może domagać się dokumentów poświadczających sytuację rodzinną, zawodową, mieszkaniową, dochodową.

Pracownik socjalny, przeprowadzając wywiad, bierze pod uwagę indywidualne cechy, sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny oraz formułuje wnioski mogące mieć wpływ na rodzaj i zakres przyznawanej im pomocy.

 

Podczas  przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego pracownik socjalny może zaproponować podpisanie kontraktu socjalnego – pisemnej umowy zawartej z osobą ubiegającą się o pomoc, określającej uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny.
WAŻNE! Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymywanie jego postanowień może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji  o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

KROK 3.

WYDANIE DECYZJI

Zakończenie postępowania następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. Świadczenia z pomocy społecznej w większości przyznawane są w formie decyzji administracyjnej. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy, wydawane są w formie pisemnej. Wyjątek stanowią świadczenia w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, itp. – te formy pomocy udzielane są bez konieczności wydawania decyzji.

 

Decyzje odbiera się w punkcie informacyjnym.
Przy odbiorze świadczeń w kasie ośrodka należy okazać decyzję. Bez niej zasiłek nie będzie wypłacony.