Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter You Tube Facebook
Kontakt Strona startowa

Świadczenie 300+

Plakat programu Dobry Start300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego:

  • rodzicom,
  • opiekunom faktycznym,
  • opiekunom prawnym,
  • rodzinom zastępczym,
  • osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
  • dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  • dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
  • osobom uczącym się (pełnoletnia osoba ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osoba usamodzielniana, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia (także w przypadku ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia);
  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności (także w przypadku ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia).

Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

UWAGA! Świadczenie nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Jak uzyskać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną (online):

a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Aby przyśpieszyć realizację programu Dobry Start 300+ i wypłatę świadczeń, zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. gen. Józefa Hallera 12 – pokój nr 6 (sala obsługi interesantów).

UWAGA! Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, pokój nr 6 (sala obsługi interesantów) oraz na naszej stronie:

Ustalenie uprawnienia do świadczenia „Dobry Start”

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Dobry Start” dostępne są również na stronie rządowej: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce „Dobry Start”:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start