Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP2 Unia Europejska newsletter
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
You Tube Facebook
Kontakt Strona startowa

Dział Pracy Socjalnej i Świadczeń Pieniężnych

Kierownik – Grażyna Jażdżyk

Dział Pracy Socjalnej i Świadczeń Pieniężnych wykonuje w szczególności zadania w zakresie:
 1. Organizowania różnych form pomocy oraz organizowania infrastruktury socjalnej adekwatnej do potrzeb środowiska,
 2. Przeprowadzania wywiadów środowiskowych u osób ubiegających się o pomoc oraz prowadzenia niezbędnej dokumentacji,
 3. Prowadzenia pracy socjalnej,
 4. Zawierania kontraktów socjalnych,
 5. Wspomagania osób i rodzin wymagających pomocy w osiąganiu aktywności społecznej,
 6. Przyznawania i realizacji zasiłków pieniężnych stałych, okresowych, celowych, specjalnych celowych oraz celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 7. Przyznawania pomocy rzeczowej,
 8. Udzielania schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 9. Opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 10. Opłacania składek na ubezpieczenie społeczne,
 11. Sprawienia pogrzebu,
 12. Wypłacania wynagrodzenia należnego opiekunom z tytułu sprawowania opieki przyznanego przez Sąd,
 13. Realizacji innych zadań zawartych w ustawie o pomocy społecznej.