Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter You Tube Facebook
Kontakt Strona startowa

„Samodzielnie p​rzez życie”​

 

 

Szanowni Państwo!

Informujemy że z dniem 1 kwietnia 2019 roku Spółdzielnia Socjalna „Samodzielność, Praca, Aktywność” wraz z partnerem – Fundacją Dom z Sercem rozpocznie realizację projektu „Samodzielnie przez życie” współfinansowanego z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego 2014-2020 – wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9,2  Usługi społeczne i usługi Opieki Zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

1. OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest włączenie społeczne 44 pełnoletnich osób niesamodzielnych, będących osobami niepełnosprawnymi, w tym z zaburzeniami psychicznymi min. 30% (14 osób) zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem oraz umożliwienie ich opiekunom faktycznym 44 osobom funkcjonowanie w życiu zawodowym, społecznym i edukacyjnym.

Projekt skierowany jest do osób, zamieszkujących powiaty:

Okres realizacji projektu:  01.04.2019r. – 31.03.2021r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1.    Uczestnikami projektu mogą być osoby które w chwili przystąpienia do projektu są osobami pełnoletnim i zamieszkują na terenie powiatów: przasnyskiego, makowskiego, ostrołęckiego i m. Ostrołęki, będącymi osobami niepełnosprawnymi.

2.    Kryterium kwalifikowane jest na podstawie danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym w składanym przez kandydata przed przystąpieniem do projektu.

3.    Zasady rekrutacji projektu są zgodne z polityką równych szans.

4.    Przyjęcie dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.

5.    Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych w sumie 44 osoby (23 kobiety i 21 mężczyzn) pełnoletnich osób niesamodzielnych, będących osobami niepełnosprawnymi, w tym z zaburzeniami psychicznymi.

3. CEL PROJEKTU

Projekt zakłada:

4. REKRUTACJA

Będzie prowadzona metodą zewnętrzną, prowadzona w biurze projektu w Ostrołęce przy ul. Mazowieckiej 2 (pozbawionym barier architektonicznych) oraz bezpośrednio w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych (w przypadku osób mających problem z dotarciem).

Projekt zakłada możliwość przewiezienia osoby niepełnosprawnej do biura projektu. Osoby niepełnosprawne będą mogły złożyć dokumenty rekrutacyjne przez pełnomocnika. W rekrutacji  osób niesłyszących zapewniony będzie tłumacz języka migowego, możliwa będzie asysta opiekuna osoby niepełnosprawnej lub asystenta osoby niepełnosprawnej.

Osoba zainteresowana skorzystaniem z pomocy w ramach projektu powinna wypełnić formularz zgłoszeniowy i przekazać go do biura projektu. Zgłoszenia będzie można przekazywać również drogą e-mailową. Osoby niesamodzielne będą mogły też zadzwonić do biura projektu  z informacją o gotowości przystąpienia do projektu i prośbą o przybycie do niej w celu pomocy w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i zgromadzeniu stosownych załączników.

Wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przekazać:

5. PRAWA I OBOWIĄZKI  UCZESTNIKA PROJEKTU

Osoba zakwalifikowana do projektu „Samodzielnie przez życie” jest zobowiązana do:

      Z poważaniem

                 Koordynator projektu

                        Marek Olszewski

 

Kontakt do Biura Projektu

Spółdzielnia Socjalna „Samodzielność, Praca, Aktywność”

Mazowiecka 2,  07-410 Ostrołęka

email: ssspa@o2.pl

tel.:  503-080-623, 784-933-589


Opublikowano: 21 lutego 2019