Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter Facebook
Kontakt Strona startowa

Nowa szansa-aktywna integracja!

Logo Mazowsze

W związku z realizacją przez iT Consulting sp. z o.o. projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich pt. „Nowa szansa-aktywna integracja!” nr RPMA.09.01.00-14-d451/19 oraz „Szansa dla wykluczonych” nr RPMA.09.01.00-14-d417/19 Oś priorytetowa 9. Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu informujemy o prowadzonej rekrutacji do projektów.

  1. Projekty skierowane są do mieszkańców woj. mazowieckiego, pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo), będących w 100% osobami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i/lub osobami doświadczającymi wielokrotnego wykluczenia, zamieszkującymi obszary poniżej progu defaworyzacji poprzez skorzystanie  z instrumentów aktywizacji społecznej
    i zawodowej, dostosowanych do potrzeb UP w oparciu o IŚR w okresie 01.09.2020 do 31.03.2022.
  2. Wsparcie uzyskane w ramach projektów „Nowa szansa-aktywna integracja!” nr RPMA.09.01.00-14-d451/19 w okresie 01.09.2020 do 30.09.2021 oraz „Szansa dla wykluczonych” nr RPMA.09.01.00-14-d417/19  w okresie 01.09.2020 do 31.03.2022. nie powiela działań, które osoby otrzymują z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach działań towarzyszących w PO PŻ.

  Wsparcie dla Uczestnika/czki w ramach Projektu obejmuje:

Dzięki wyżej wymienionemu wsparciu znacząco wzrosną szanse Uczestników na aktywizację zawodową i społeczną oraz na zdobycie zatrudnienia.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego można uzyskać pod nr tel. +48 575 548 888 koordynator projektu, tel. +48 510 105 380 asystent koordynatora, e-mail: rekrutacja.itconsulting@gmail.com,  projekty.itconsulting@gmail.com

 


Opublikowano: 27 października 2020