Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska
Kontrast Powiększ Powiekszony tekst z kontrastem Wyłącz kontrast i powiększenie
Newsletter You Tube Facebook
Kontakt Strona startowa

Informacje dot. świadczenia 300 plus „Dobry Start”

300 plus „Dobry Start” dla ucznia – dla kogo pieniądze?

 

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Na podstawie rządowego programu rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każdego ucznia szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zamieszkałego na terenie miasta Ostrołęki  – bez względu na dochód. Z danych będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce wynika, iż na terenie miasta Ostrołęki jest ponad 9900 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych uprawnionych do powyższego świadczenia.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie dobry start przysługuje:

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

Jakie trzeba spełnić warunki, aby otrzymać wyprawkę 300+ dla dziecka?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic  zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek będzie można złożyć już od 1 lipca do dnia 30 listopada danego roku online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji. Wnioskodawcy zostanie przesłana informacja o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, zostanie on poinformowany  o możliwości  osobistego odebrania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.

Zgodnie z zapisem § 8 ust.2 pkt.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” – postępowania w sprawie tego świadczenia prowadzone będą w jednostce organizacyjnej gminy, której powierzono realizację świadczenia wychowawczego 500+.

Na terenie miasta Ostrołęki taką jednostką jest: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce ul. Hallera 12.

Zgodnie z zapisem § 8 ust. 4 powyższego rozporządzenia – Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wyznaczyć do przyjmowania wniosków i załączników do wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start inną jednostkę organizacyjną gminy.

O szczegółowych rozwiązaniach dotyczących sposobu realizacji rządowego programu „Dobry Start” poinformujemy Państwa w najbliższym czasie na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce oraz Urzędu Miasta Ostrołęki.


Opublikowano: 7 czerwca 2018